طناب استاتیک

tvnghasran

صفحه اصلی . وبلاگ . طناب استاتیک

طناب استاتیک

کشش دینامیک ، طناب استاتیک

کشش دینامیک :
این کشیدگی عبارت است از کش آمدن طناب در امتداد خود بر اثر نخستین سقوط آزمایشی با وزنه آزاد ۸۰ کیلوگرمی (میانگین وزن بدن انسان) که میبایستی این افزایش طول(کش آمدن) طناب کمتر از ۴۰درصد از طول کل طناب باشد.

طناب استاتیک :
این کشیدگی عبارت است از مقدار افزایش طول(کش آمدن)طناب در اثر نخستین سقوط آزمایشی با وزنه آزاد ۸۰کیلوگرمی(میانگین وزن بدن انسان) که میبایستی این افزایش طول طناب(کش آمدن) حداکثر از ۱۲درصد از طول کل طناب تجاوز نکند. در کل این نوع از طناب میبایست دست کم ۵سقوط متوالی در فاصله زمانی ۵دقیقه را مهار نماید وحداکثر نیروی ضربه برای نخستین سقوط می بایست کمتر از ۱۲کیلو نیوتن(حداکثر نیرویی که بدن می تواند در هنگام سقوط تحمل کند باشد.

نکته:
یک کیلو نیوتن برابر است با صدکیلو نیروی وارده در هنگام سقوط(شوک)

Kn12=kg 1200

دسته بندی عمومی